Algemene voorwaarden VOUWTENT.EU

1. Toepasselijkheid

Welkom op de website van Partytent.eu. Gelieve deze site met gebruiksvoorwaarden, die van toepassing zijn op het gebruik van deze site en alle transacties met Partytent.eu, door te lezen. Zodra u browser, de website bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met onze voorwaarden akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze site.

Partytent.eu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding. De klant zal bijgevolg zelf dienen na te gaan of veranderingen hebben plaatsgevonden.

Het feit dat de klant de huidige voorwaarden niet in zijn moedertaal heeft ontvangen, ontslaat hem niet van hun toepassing.
 

2. Eigenaar en gebruiksrestricties

De informatie op deze site, inclusief alle afbeeldingen, illustraties, ontwerpen, foto’s, videoclips, geschriften en andere opgenomen materialen (hierna gezamenlijk aangeduid als "inhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd c.q. betreffen handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten en zijn in beheer van of gelicencieerd aan VOUWTENT BV of zijn eigendom van andere eigenaren/rechthebbenden.

Het is toegestaan om gedeelten van onze website te tonen, kopiëren, distribueren, downloaden en in hard copy te printen met als doel:
(1) een bestelling bij Partytent.eu te plaatsen, of
(2) gebruik te maken van deze site als bron van aankoopinformatie, echter uitsluitend indien en voor zover u de site niet wijzigt en u alle (auteursrechtelijke) voorbehouden die in deze site zijn opgenomen, respecteert en in de tekst handhaaft.

Behalve in verband met aankoop en bestellingen van artikelen mag niets van de inhoud van deze site worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, getoond, elektronisch of mechanisch verstuurd, verzonden of opgenomen worden. In geen geval mag de inhoud weergegeven, gefotokopieerd of gereproduceerd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOUWTENT BV of de betreffende (auteurs)rechthebbende.

Let erop dat de hier verleende toestemming onmiddellijk en automatisch vervalt indien u in strijd handelt met één van de op deze site genoemde gebruiksvoorwaarden of overige bepalingen. Al het van het toegestane gebruik afwijkende gebruik van de inhoud van deze site, inclusief de verveelvoudiging en openbaarmaking (reproductie, modificatie, distributie, of heruitgave) voor andere doeleinden dan hierboven omschreven, kan een inbreuk op auteurs- of merkrechten van VOUWTENT BV opleveren en is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOUWTENT BV, ten strengste verboden.

3. Inhoud van de site

Alle producten die door Partytent.eu worden aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. VOUWTENT BV streeft ernaar de informatie op deze site zo actueel mogelijk te houden, maar kan niet garanderen dat de weergegeven informatie altijd volledig, juist of actueel is. Teneinde u van de meest actuele informatie te kunnen voorzien zal VOUWTENT BV de informatie op deze site omtrent producten en diensten regelmatig aanpassen.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/7777 88 of via mail naar info@partytent.eu.

VOUWTENT BV geeft geen garanties met betrekking tot de samenstelling, bruikbaarheid en specifieke toepassingsmogelijkheden van de artikelen. Voor vragen op dit gebied kunt u telefonisch, per brief of via e-mail contact opnemen met Partytent.eu. Wij zullen u dan zo snel mogelijk verder van dienst zijn. Aan de op deze site gepubliceerde informatie kan geen enkele garantie omtrent de aangeboden artikelen worden ontleend.

VOUWTENT BV behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande aankondiging, wijzigingen in de gehanteerde prijzen en voorraad door te voeren. Foto’s zijn voor illustratieve doeleinden en kunnen afwijken van de werkelijkheid.

4. Over onze prijzen

De vermelde prijzen zijn altijd inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten (tenzij anders vermeld). VOUWTENT BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele typografische of fotografische fouten.

5. Reservaties & voorraad

Van zodra u een bestelling plaatst bij Partytent.eu, zetten wij de goederen voor u in reservatie. Indien wij uw betaling niet ontvangen hebben binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw bestelling, worden de goederen terug vrijgegeven en wordt uw bestelling geannuleerd.

Goederen kunnen ook na afspraak worden afgehaald te Maldegem. Indien u de goederen niet binnen de 5 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling kan afhalen, dient u om uw reservatie te behouden, het totaalbedrag integraal te voldoen via overschrijving.

Alle producten op onze website worden aangeboden tot uitputting van de voorraad. Indien een product tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige bestelling te annuleren. Partytent.eu kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het tijdelijk dan wel definitief niet voorradig zijn van een product.

6. Betaling

Betaling gebeurt altijd op voorhand of uiterlijk bij afhaling van de goederen te Maldegem.

U kan ervoor opteren om vooraf te betalen via overschrijving. Van zodra VOUWTENT BV uw betaling heeft ontvangen, gaan we over tot levering of nemen we terug contact met u op om een afspraak te maken voor het afhalen van de goederen te Maldegem.

U kan ook online betalen via de mogelijkheden op de site. De online betalingen worden beveiligd en vinden plaats via een secure server. Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op Partytent BV in mindering te brengen. Schuldvergelijking is derhalve uitgesloten. Kortingen worden niet aanvaard tenzij uitdrukkelijk aangeduid op de website.

U kan ook contant (cash) betalen te Maldegem bij afhaling van de bestelde artikelen.

Cheques of andere betaalmiddelen worden niet aanvaard.
 

7. Bedenktijd consumenten, herroepingsrecht of verzakingsrecht

De consument kan van zijn aankoop afzien binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

U dient ons dan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen. Eveneens dient u het artikel terug te bezorgen binnen de 14 kalenderdagen op ons postadres. Uiteraard moet alles in perfecte staat, compleet en in de originele en onbeschadigde verpakking terugkomen. De goederen mogen niet gebruikt zijn en moeten bijgevolg klaar zijn voor verkoop. De kosten en het risico van verzending zijn integraal ten laste van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet in ontvangst genomen. VOUWTENT BV stort uw geld terug na controle van de staat van de goederen (d.i. de betaalde som min transportkosten).

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Partytent.eu zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Partytent.eu behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Partytent.eu of de leverancier van het product) is beschadigd.

Wanneer uw betaling gecrediteerd moet worden, zal dit altijd binnen de veertien dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling gebeuren. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.

Het verzakingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die de producten van Partytent.eu aankopen voor beroepsdoeleinden. Het herroepingsrecht (of verzakingsrecht) geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bv. bedrukte partytenten).
 

8. Garantie

Alle partytenten en partytenten dienen binnen de 10 dagen na ontvangst te worden opgesteld en te worden gecontroleerd. Na deze periode vervalt de fabrieksgarantie, daar er te veel invloeden van buitenaf zijn, bv. weersomstandigheden, onvoldoende verankering, wijze en plaats van opslag, …

Bij vaststelling van een gebrek dient u VOUWTENT BV zo snel mogelijk in te lichten via mail naar info@partytent.eu. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 5 dagen na vaststelling gemeld te worden.

Onder garantie herstellen of vervangen we de onderdelen met productie- of fabricagefouten.

De garantie is enkel van toepassing bij normaal gebruik van het product.

Onder normaal gebruik verstaan we het opzetten volgens de handleiding, het verankeren i.f.v. het gebruik en de weersomstandigheden, het onmiddellijk afbreken na gebruik en droog opbergen op een plaats vrij van ongedierte en vocht.

De tent dient vrij te worden opgezet zodat er geen schade kan ontstaan door het schuren tegen muren of andere obstakels.

De tent dient rechtopstaand te worden getransporteerd of u dient de topcover van het frame te verwijderen om schuurschade te vermijden.

De garantie dekt in geen geval schade die wordt veroorzaakt door de tent langdurig en/of permanent op te stellen, de tent op te bergen in een vochtige ruimte en schade door weersomstandigheden (bv. wind- en stormschade, hevige regenval, sneeuw die op het dak blijft liggen, vriesschade...).

De rechten van consumenten betreffende de gebreken van een nieuw product zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van 2 jaar, terwijl de verjaringstermijn voor zakelijke klanten 1 jaar bedraagt, vanaf het moment van de levering van de goederen bij de klant.
 

Om een beroep te doen op de garantie, moet u een aankoopbewijs kunnen voorleggen. U wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor producten die online werden aangekocht en bij u thuis zijn afgeleverd, dient u via mail naar info@partytent.eu contact op te nemen en dient u het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan VOUWTENT BV.

 

9. Klachten

De klant is verplicht om de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan VOUWTENT BV te melden. Klachten betreffende leveringen dienen binnen 10 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt per mail aan info@partytent.eu gedaan te worden en dit steeds samengaand met een foto waarop de datum van het nemen van de foto duidelijk zichtbaar is. Indien tijdig is gemeld en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen we na teruggave van de geleverde goederen crediteren. Het te crediteren bedrag is exclusief de retourkosten, want de kosten van verzending naar VOUWTENT BV zijn geheel voor de klant.
 

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

VOUWTENT BV is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.

VOUWTENT BV is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij Partytent.eu bestelde artikelen.

11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

VOUWTENT BV beheert en onderhoudt de sites van Partytent.eu vanuit haar kantoren in Maldegem. Op (het gebruik van) de website en alle transacties met Partytent.eu, als onderdeel van VOUWTENT BV, is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, ook deze die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Gent. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.

Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

12. Opmerkingen van de gebruiker, feedback en andere door u ter beschikking gestelde informatie

U gaat ermee akkoord dat alle gegevens, informatie en opmerkingen die u naar deze site stuurt of op andere wijze aan Partytent.eu ter beschikking stelt, eigendom van VOUWTENT BV worden en blijven.

Bovendien verklaart u zich akkoord met het feit dat het u verboden is, naar of van deze site illegaal, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, opruiend, pornografisch of ander materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid, te verzenden. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en strekking van alle opmerkingen die u maakt.
 

13. Bescherming van persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een levering. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op schriftelijk verzoek (via de post of mail naar info@partytent.eu) kan u de door ons geregistreerde gegevens inzien en wijzigen. We reageren binnen de 14 dagen op uw vraag. VOUWTENT BV zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn/haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Indien u geen mailingen meer van ons wenst te ontvangen, kan u dit altijd aangeven. Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het bestel- en betaalproces via SSL-codering beveiligd en niet aan derden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst.

14. Herziening van gebruiksvoorwaarden

Partytent.eu, onderdeel van VOUWTENT BV is te allen tijde gerechtigd de gebruiksvoorwaarden van deze site aan te passen of te herzien. Indien één of meerdere van de in deze site genoemde voorwaarden niet of niet geheel uitvoerbaar blijken, zal het overige gedeelte van de voorwaarden c.q. de overige voorwaarden van deze site onverminderd van kracht blijven. Door gebruik te maken van deze site accepteert u alle wijzigingen en herzieningen. Van eventuele wijzigingen in de op u van toepassing zijnde voorwaarden kunt u kennis nemen door deze site regelmatig op te roepen.